Konkurs

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu na glosę do wyroku w sprawie podatkowej

 

WYNIKI

Po zapoznaniu się z 12 pracami nadesłanymi na „Ogólnopolski Konkurs na glosę do wyroku w sprawie podatkowej” Komisja Oceniająca postanowiła:

przyznać wyróżnienia:

Pani Katarzynie Rozalii Ziomek (Uniwersytet Wrocławski)

za które przysługuje:

* książka z dziedziny prawa podatkowego

Pani Kamili Gąsior (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

za które przysługuje:

* książka z dziedziny prawa podatkowego

Panu Dominikowi Bień (Uniwersytetu Jagielloński)

za które przysługuje:

* książka z dziedziny prawa podatkowego

przyznać III miejsce

Pani Natalii Elżbiecie Kociak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

za które przysługuje:

* nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł ufundowaną przez Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

* książka z dziedziny prawa podatkowego

przyznać II miejsce:

- Pani Aleksandrze Monice Tychmańskiej (Uniwersytet Warszawski)

za które przysługuje:

* nagroda w postaci zaproszenia na miesięczne płatne praktyki w spółce doradztwa podatkowego ENODO Advisors,

* książka z dziedziny prawa podatkowego

przyznać I miejsce

Pani Ewie Rumińskiej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

za które przysługuje:

* nagroda w postaci zaproszenia na miesięczne płatnej praktyki w spółce GWW Tax,

* książka z dziedziny prawa podatkowego

Serdecznie gratulujemy!

_________________________________________________________________________________________

Szczegóły dotyczące Konkursu

 

 

SKNPP UMK już po raz szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs na glosę do wyroku w sprawie podatkowej.

Konkurs skierowany jest do studentów Wydziałów Prawa i Administracji z całego kraju.

Aby wziąć udział w Konkursie należy do 18 marca 2017 r. przesłać glosę do jednego orzeczenia z wybranych przez Organizatora na adres na adres:

glosa.sknpp.umk@gmail.com

Do wygrania atrakcyjne nagrody:

* płatne miesięczne praktyki w renomowanych firmach doradztwa podatkowego;
* nagroda pieniężna w wysokości 500 zł ufundowana przez Oddział Kujawsko-Pomorski Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
* wartościowe książki z dziedziny prawa podatkowego ufundowane przez C.H. Beck.

 

 

LISTA ORZECZEŃ

I SA/Go 419/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

II FSK 3632/13 - Wyrok NSA

II FSK 2375/14 - Wyrok NSA

II FSK 2269/16 - Wyrok NSA

II FSK 894/14 - Wyrok NSA

II FSK 773/13 - Wyrok NSA

II FSK 4/13 - Wyrok NSA

II FSK 2344/13 – Wyrok NSA

I FSK 1316/15 - Wyrok NSA

I SA/Sz 216/16 – Wyrok WSA w Szczecinie

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA GLOSĘ DO WYROKU W SPRAWIE PODATKOWEJ

§ 1

Niniejszy Regulamin określa organizację VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na glosę do wyroku w sprawie podatkowej, zwanego dalej Konkursem, a także warunki uczestnictwa, weryfikacji zgłoszonych glos i nagradzania uczestników Konkursu.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego funkcjonujące przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwane dalej Organizatorem Konkursu.

§ 3

Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności naukowej studentów kierunków prawniczych oraz popularyzacja zagadnień związanych z prawem podatkowym.

§ 4

W Konkursie mogą wziąć udział studenci Wydziałów Prawa i Administracji studiów licencjackich (co najmniej II roku), magisterskich jednolitych (co najmniej II roku) lub magisterskich uzupełniających wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.

§ 5

1. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu jednego spośród przedstawionych przez Organizatora orzeczeń i napisaniu do niego pracy konkursowej (glosy).

2. Lista orzeczeń wskazanych przez Organizatora zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

3. Objętość pracy nie może przekraczać 10 stron maszynopisu znormalizowanego (czcionka Times New Roman, rozmiar 12 – przypisy 10, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza).

4. Prace nadesłane uznane będą za zakończone i wszelkie uzupełnienia nawet przed terminem wyznaczonym dla nadsyłania prac nie zostaną uwzględnione.

5. Plik z pracą konkursową winien być opisany w następujący sposób: nazwisko imię drugie imię_glosa (np. Kowalski Jan Mateusz_glosa).

§ 6

Uczestnicy Konkursu mogą nadsyłać glosy drogą elektroniczną na adres: glosa.sknpp.umk@gmail.com

§7

Zgłoszenie glosy do udziału w Konkursie powinno zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • rok urodzenia,
 • uczelnia, kierunek, roku studiów, tryb,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu kontaktowego,
 • adres korespondencyjny,
 • sygnaturę glosowanego orzeczenia,

które Uczestnicy winni wprowadzić poprzez elektroniczny formularz dostępny pod adresem:

https://goo.gl/forms/hlUahdYVs249ZfTz1.

§ 8

Weryfikacji podlegać będą glosy dostarczone na adres elektroniczny Organizatora Konkursu (glosa.sknpp.umk@gmail.com) do dnia 18 marca 2017 roku godziny 23:59.

§9

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 kwietnia 2017 r. podczas spotkania podsumowującego Konkurs, które odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. O terminie spotkania Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną nie później niż 14 dni przed datą planowanego spotkania. W przeciągu tygodnia od daty ogłoszenia wyników zostaną one opublikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Data rozstrzygnięcia Konkursu może ulec zmianie, lecz rozstrzygnięcie to nie może nastąpić później niż dnia 31 maja 2017 r.

§ 10

Merytoryczną weryfikację zakwalifikowanych do Konkursu glos przeprowadzi Komisja w składzie:

 1. Prof. dr hab. doktor h.c. Bogumił Brzeziński – kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Przewodniczący Jury,
 2. Prof. dr hab. Hanna Litwińczuk – kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 3. Prof. dr hab. Wiesława Miemiec – kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 4. Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski – kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 5. Prof.dr hab. Agnieszka Olesińska – Katedra Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 6. Dr Jowita Pustuł – adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

§11

Dokonując weryfikacji glos, Komisja przyjmie następujące kryteria oceny:

 • wiedza prawnicza autora,
 • przejrzystość rozumowania oraz umiejętność argumentowania,
 • samodzielność w stawianiu tez,
 • pogłębiona znajomość orzecznictwa i doktryny,
 • styl pisania.

§ 12

Nagrodami w Konkursie są:

 • miesięczne płatne praktyki Kancelarii Prawnej GWW Tax w Warszawie – nagroda za zajęcie I miejsca;
 • miesięczne płatne praktyki w spółce doradztwa podatkowego Enodo Advisors – nagroda za zajęcie II miejsca;
 • nagroda pieniężna w wysokości 500 zł ufundowana przez Kujawko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych – nagrod za zajęcie III miejsca;
 • publikacje książkowe ufundowane przez C.H. Beck.

 

Lista nagród może ulec rozszerzeniu. Komisja Oceniająca może przyznać wyróżnienia. Autorzy wszystkich glos otrzymają dyplomy potwierdzające udział w Konkursie.

Osoby nagrodzone w Konkursie a nieobecne podczas rozdania nagród mogą pisemnie upoważnić dowolną osobę uczestniczącą w spotkaniu do odbioru przyznanej nagrody. Upoważnienie winno być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem oraz przekazane Organizatorom Konkursu przed rozdaniem nagród. Odbiór nagrody możliwy jest w przeciągu jednego roku od daty ogłoszenia wyników Konkursu po uprzednim ustaleniu daty odbioru w siedzibie Organizatora pod adresem WPiA UMK w Toruniu, ul. Władysława Bojarskiego 3, zwala dalej Siedzibą Organizatora.

Organizatorzy wyłączają możliwość przesłania nagród drogą pocztową.

§ 13

1. Uczestnik Konkursu, zgłaszając glosę do udziału w Konkursie, zobowiązany jest dołączyć do pracy konkursowej skan oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 tego Regulaminu. Oświadczenie winno być czytelnie wypełnione i podpisane. Oryginał oświadczenia należy dostarczyć w dzień podsumowania Konkursu.

2. Plik ze skanem oświadczenia winien być opisany w następujący sposób: nazwisko imię drugie imię_oswiadczenie (np. Kowalski Jan Mateusz_oswiadczenie).

§ 14

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nieprzyznania I, II, III Nagrody bądź wyróżnień, jeżeli Komisja stwierdzi, iż poziom nadesłanych prac nie pozwala na ich przyznanie.

§ 15

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 16

Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora Konkursu oraz drogą elektroniczną pod adresem: glosa.sknpp.umk@gmail.com.

§ 17

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

Załącznik nr 1

……………….., dnia ………………..

(miejscowość, data)

 

……………………………..

(imię, nazwisko)

……………………………..

(adres zamieszkania)

……………………………..

(rok urodzenia)

…………………………….

(rok studiów, kierunek)

…………………………….

(nazwa uczelni)

…………………………….

(e-mail,)

…………………………….

(nr tel. kontaktowego)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie własność załączonego egzemplarza konkursowego w postaci glosy do wybranego przeze mnie orzeczenia, o którym mowa w § 1 regulaminu, w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do wyroku w sprawie podatkowej oraz udzielam nieodpłatnej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na wszystkich polach eksploatacji.

Zezwalam również na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworu.

Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu, a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich. Utwór przygotowałem/am* samodzielnie wyłącznie dla celów udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Glosę do wyroku w sprawie podatkowej .

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am* się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do wyroku w sprawie podatkowej.

Niniejsze oświadczenie kierowane jest do Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego.

 

……………………………

(czytelny podpis uczestnika konkursu)

 

*niepotrzebne skreślić

 

Najbliższe spotkanie


Na najbliższym spotkaniu 17.12.2020 Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego będzie miało przyjemność gościć sędzię sądu administracyjnego Dagmarę Dominik-Ogińską, która przybliży nam realia swojego zawodu.

Partnerzy